Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 20: Division

Từ Vựng TOEIC Division

Từ vựng của ngày hôm nay: Division (danh từ)

– Phiên âm: /dɪˈvɪʒ.ən/

– Nghĩa: khu, bộ phận, phòng ban

– Từ đồng nghĩa: department

Ví dụ:

▶️ He works for the company’s research division.
Ông ấy làm việc cho bộ phận nghiên cứu của công ty.

▶️ The company’s sales division is going to be restructured.
Bộ phận bán hàng của công ty sẽ được tái cấu trúc.

Bài tập Từ vựng

Câu hỏi

Từ Vựng TOEIC Division bt

Đáp án và giải thích

Từ Vựng TOEIC Division da

Facebook Comments