Tổng Hợp Bài Viết Mẫu IELTS Writing Task 1

Tổng hợp bài viết mẫu IELTS Writing Task 1

Tổng quan về phần thi IELTS Writing Task 1

Phần thi Viết (Writing) là một trong 4 kĩ năng được kiểm tra trong kì thi IELTS. Phần thi Writing sẽ diễn ra sau khi thi phần Listening và Reading. Tổng thời lượng cho kĩ năng này là 60 phút. Dưới đây là 1 số lưu ý cho thí sinh về phần thi IELTS Writing Task 1.

 • Thí sinh nên viết khoảng 150 từ.
 • IELTS Writing Task 1 chiếm khoảng 1/3 tổng số điểm của phần thi Writing.
 • Yêu cầu của đề thi là viết báo cáo tóm tắt, so sánh đặc điểm trong Biểu đồ (cột, đường, tròn), bảng biểu, cách thức (quá trình) hoặc bản đồ. Dù là dạng nào thì thí sinh cũng nên mô tả các đặc điểm chính và đưa ra các so sánh liên quan. Không cần thiết phải đưa ra ý kiến cá nhân trong bài báo cáo mô tả bảng số liệu này.

Tiêu chi chấm điểm IELTS Writing Task 1 (Band Descriptors)

Task Response: Thí sinh cần đáp ứng những yêu cầu của đề bài.

Đề bài yêu cầu thí sinh nhận dạng và nêu được những đặc điểm chính, nổi bật trong bài viết. Đồng thời đưa ra những nhận định so sánh phù hợp và phải viết tối thiểu 150 từ. Các bạn cũng lưu ý nên dùng văn phong trang trọng, học thuật, không dùng ngôn ngữ nói chuyện hàng ngày.

Coherence & Cohesion: Bài viết cần thể hiện được sự gắn kết, mạch lạc. Trong khi coherence là sự liên kết về mặt ý tưởng thì Cohesion là sự liên kết về mặt ngữ pháp & từ vựng, được thể hiện qua cách sử dụng linking verb. Thêm nữa, cần phải chia bài viết thành các đoạn hợp lý.

Lexical Resource: Thí sinh cần thể hiện khả năng sử dụng từ vựng một cách tự nhiên, linh hoạt và áp dụng được đa dạng từ vựng vào bài viết.

Grammatical Range & Accuracy: Cần sử dụng đúng & đa dạng các cấu trúc ngữ pháp, các kiểu câu như câu đơn, câu ghép, câu phức,  hạn chế lỗi chính tả, dấu câu.

Bố cục bài viết Writing Task 1

Dàn bài Writing Task 1 được chia thành 3 phần như sau. Các bạn lưu ý bố cục này để có thể dễ dàng hiểu hơn các phần phân tích chi tiết bên dưới nhé. Bố cục này sẽ áp dụng với mọi dạng bài IELTS Writing Task 1.

Introduction: Giới thiệu nội dung (1 đoạn)

Overview: Nhận định chung (2 đoạn)

Details: Mô tả chi tiết (3 đoạn)

Một số lời khuyên giúp bạn tránh những lỗi thường gặp trong IELTS Writing Task 1

1. Don’t copy the question for your introduction. You should paraphrase the question (i.e. rewrite it using some different words).
Đừng sao chép câu hỏi cho phần giới thiệu (phần mở bài) của bạn. Bạn nên diễn giải câu hỏi (tức là viết lại câu hỏi bằng một số từ khác nhau).

2. Don’t forget to separate your paragraphs clearly.
Đừng quên tách các đoạn văn của bạn một cách rõ ràng.

3. Don’t forget to write a good summary/overview of the information. A quick one-sentence conclusion is not good enough. I prefer to put the overview straight after the introduction, and I try to write 2 sentences describing the information in general. You won’t get a high score if you don’t write a good overview.
Đừng quên viết một bản tóm tắt / tổng quan tốt về thông tin. Một câu kết luận nhanh chóng là không đủ tốt. Tôi thích đặt phần tổng quan ngay sau phần giới thiệu và tôi cố gắng viết 2 câu mô tả thông tin nói chung. Bạn sẽ không đạt điểm cao nếu bạn không viết một bài tổng quan tốt.

4. Don’t describe items separately (e.g. 2 lines on a graph). You should always try to compare things if it is possible to do so. Instead of describing 2 lines separately, compare the 2 lines at key points.
Không mô tả các mục riêng biệt (ví dụ: 2 dòng trên biểu đồ). Bạn nên luôn thử so sánh mọi thứ nếu có thể. Thay vì mô tả 2 dòng riêng biệt, hãy so sánh 2 dòng ở những điểm chính.

5. Don’t try to describe every number on a chart or graph (unless there are only a few numbers). A key skill in task 1 is being able to select the key information and describe or compare it well. I usually mention around 6 or 7 numbers in my main paragraphs.
Đừng cố gắng mô tả mọi con số trên biểu đồ hoặc đồ thị (trừ khi chỉ có một vài con số). Một kỹ năng quan trọng trong nhiệm vụ 1 là có thể chọn thông tin quan trọng và mô tả hoặc so sánh thông tin đó tốt. Tôi thường đề cập đến khoảng 6 hoặc 7 số trong các đoạn văn chính của mình.

6. Don’t spend longer than 20 minutes on task 1. Practice spending 5 minutes on each of your 4 paragraphs. Stop yourself after 20 minutes; remember that task 2 is worth more marks.
Đừng dành quá 20 phút cho nhiệm vụ 1. Thực hành dành 5 phút cho mỗi 4 đoạn văn của bạn. Tự dừng lại sau 20 phút; hãy nhớ rằng nhiệm vụ 2 có giá trị cao hơn.

Làm thế nào để viết tốt phần Overview

The overview / summary is a very important part of your task 1 report. Many people have no trouble describing specific details, but they find it difficult to describe the general features of a graph, chart or diagram. So here are my tips on how to write a good overview:

1. Always try to write two sentences. This forces you to describe two main or general features of the graph, chart or diagram.
Luôn cố gắng viết hai câu. Điều này buộc bạn phải mô tả hai đặc điểm chính hoặc chung của biểu đồ, biểu đồ hoặc sơ đồ.

2. Don’t put any numbers in your overview. Save specific numbers for the ‘details’ paragraphs.
Đừng đặt bất kỳ con số nào trong tổng quan của bạn. Lưu các con số cụ thể cho các đoạn ‘chi tiết’.

3. If the graph or chart shows a time period (e.g. years), look for the overall change from the beginning to the end of the period (e.g. from the first year to the last year).
Nếu đồ thị hoặc biểu đồ hiển thị một khoảng thời gian (ví dụ: năm), hãy tìm kiếm sự thay đổi tổng thể từ đầu đến cuối giai đoạn (ví dụ: từ năm đầu tiên đến năm trước).

4. Look for overall trends, and ignore individual figures that don’t fit the trend. For example, if a graph shows a rising trend overall, you can ignore a specific year when the figures decreased – save that year for your ‘details’ paragraphs.
Tìm kiếm xu hướng tổng thể và bỏ qua những số liệu riêng lẻ không phù hợp với xu hướng. Ví dụ: nếu một biểu đồ cho thấy một xu hướng tăng tổng thể, bạn có thể bỏ qua một năm cụ thể khi số liệu giảm – hãy lưu năm đó cho các đoạn ‘chi tiết’ của bạn.

5. If no time period is shown, you can’t look for trends. Instead, look for differences and similarities between items.
Nếu không có khoảng thời gian nào được hiển thị, bạn không thể tìm kiếm xu hướng. Thay vào đó, hãy tìm kiếm sự khác biệt và tương đồng giữa các mặt hàng.

6. Don’t look for individual ‘highest’ or ‘lowest’ figures such as a ‘peak’ on a line graph. Instead, describe the highest and lowest items overall (e.g. which line on the graph was the highest for the whole or most of the period?).
Đừng tìm kiếm các số liệu ‘cao nhất’ hoặc ‘thấp nhất’ riêng lẻ, chẳng hạn như ‘đỉnh’ trên biểu đồ đường. Thay vào đó, hãy mô tả tổng thể các mục cao nhất và thấp nhất (ví dụ: dòng nào trên biểu đồ là cao nhất trong toàn bộ hoặc hầu hết thời kỳ?).

7. Start your overview with a simple phrase that clearly shows the examiner that this is your summary paragraph e.g. It is clear that… ; It is noticeable that… ; Overall we can see that…
Bắt đầu phần tổng quan của bạn bằng một cụm từ đơn giản thể hiện rõ ràng cho giám khảo biết rằng đây là đoạn tóm tắt của bạn, v.d. Rõ ràng là …, Đáng chú ý là …, Nhìn chung, chúng ta có thể thấy rằng …

8. If there are two different charts, write one overview sentence about each chart.
Nếu có hai biểu đồ khác nhau, hãy viết một câu tổng quan về mỗi biểu đồ.

9. If there are more than two charts, they must be connected in some way, so look for two main features overall.
Nếu có nhiều hơn hai biểu đồ, chúng phải được kết nối theo một cách nào đó, vì vậy hãy tìm hai đặc điểm chính về tổng thể.

10. If the task is to describe a diagram or map that compares things, you can mention the main differences and maybe the number of differences and / or similarities between the two diagrams.
Nếu nhiệm vụ là mô tả một sơ đồ hoặc bản đồ so sánh mọi thứ, bạn có thể đề cập đến những điểm khác biệt chính và có thể là số lượng sự khác biệt và / hoặc điểm tương đồng giữa hai sơ đồ.

11. If the task is to describe a process diagram, you can mention the total number of stages in the process and say where or how the process begins and ends.
Nếu nhiệm vụ là mô tả một sơ đồ quy trình, bạn có thể đề cập đến tổng số giai đoạn trong quy trình và cho biết quy trình bắt đầu và kết thúc ở đâu hoặc như thế nào.

Bài mẫu một số dạng bài trong IELTS Writing Task 1

Bài mẫu dạng Line Graph trong IELTS Writing Task 1

Đề mẫu số 1

The graph below shows changes in global food and oil prices between 2000 and 2011.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph

Bài viết mẫu/Sample:

The line graph compares the average price of a barrel of oil with the food price index over a period of 11 years.

It is clear that average global prices of both oil and food rose considerably between 2000 and 2011. Furthermore, the trends for both commodities were very similar, and so a strong correlation (93.6%) is suggested.

In the year 2000, the average global oil price was close to $25 per barrel, and the food price index stood at just under 90 points. Over the following four years both prices remained relatively stable, before rising steadily between 2004 and 2007. By 2007, the average oil price had more than doubled, to nearly $60 per barrel, and food prices had risen by around 50 points.

A dramatic increase in both commodity prices was seen from 2007 to 2008, with oil prices reaching a peak of approximately $130 per barrel and the food price index rising to 220 points. However, by the beginning of 2009 the price of oil had dropped by roughly $90, and the food price index was down by about 80 points. Finally, in 2011, the average oil price rose once again, to nearly $100 per barrel, while the food price index reached its peak, at almost 240 points.

Biểu đồ đường so sánh giá trung bình của một thùng dầu với chỉ số giá lương thực trong khoảng thời gian 11 năm.

Rõ ràng giá trung bình toàn cầu của cả dầu và thực phẩm tăng đáng kể trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2011. Hơn nữa, xu hướng cho cả hai mặt hàng là rất giống nhau, và do đó một sự tương quan lớn (93,6%) được đề xuất.

Trong năm 2000, giá dầu thế giới trung bình ở mức gần 25 USD trên thùng, và chỉ số giá lương thực ở mức dưới 90 điểm. Trong bốn năm tiếp theo, cả hai mức giá vẫn nằm ở mức tương đối ổn định, trước khi tăng đều từ năm 2004 đến năm 2007. Đến năm 2007, giá dầu trung bình đã tăng hơn gấp đôi, lên gần 60 USD / thùng và giá lương thực tăng khoảng 50 điểm.

Một sự tăng mạnh trong giá của cả 2 hàng hóa được thấy từ 2007 đến 2008, với giá dầu đạt cực đại khoảng 130 USD/thùng và chỉ số giá lương thực tăng lên 220 điểm. Tuy nhiên, vào đầu năm 2009, giá dầu đã giảm khoảng 90 USD và chỉ số giá lương thực giảm khoảng 80 điểm. Cuối cùng, trong năm 2011, tổng trung bình giá dầu tăng một lần nữa, lên gần 100 USD / thùng, trong khi chỉ số giá lương thực đạt đến điểm cực đại, gần 240 điểm.

Đề mẫu số 2

The first chart below gives information about the money spent by British parents on their children’s sports between 2008 and 2014. The second chart shows the number of children who participated in three sports in Britain over the same time period.
Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph đề 2

Bài viết mẫu 2/Sample 2:

The line graphs show the average monthly amount that parents in Britain spent on their children’s sporting activities and the number of British children who took part in three different sports from 2008 to 2014.

It is clear that parents spent more money each year on their children’s participation in sports over the six-year period. In terms of the number of children taking part, football was significantly more popular than athletics and swimming.

In 2008, British parents spent an average of around £20 per month on their children’s sporting activities. Parents’ spending on children’s sports increased gradually over the following six years, and by 2014 the average monthly amount had risen to just over £30.

Looking at participation numbers, in 2008 approximately 8 million British children played football, while only 2 million children were enrolled in swimming clubs and less than 1 million practiced athletics. The figures for football participation remained relatively stable over the following 6 years. By contrast, participation in swimming almost doubled, to nearly 4 million children, and there was a near fivefold increase in the number of children doing athletics.

(185 words)

Biểu đồ đường thể hiện số tiền trung bình hàng tháng mà cha mẹ ở Anh chi cho các hoạt động thể thao của con cái họ và số lượng trẻ em nước Anh tham gia vào ba môn thể thao khác nhau từ năm 2008 đến năm 2014.

Rõ ràng là cha mẹ dành nhiều tiền hơn mỗi năm cho sự tham gia của trẻ trong các môn thể thao trong khoảng thời gian sáu năm. Xét về số lượng trẻ em tham gia, bóng đá phổ biến hơn nhiều so với môn thể thao và bơi lội.

Năm 2008, cha mẹ Anh đã chi trung bình khoảng 20 bảng Anh mỗi tháng cho các hoạt động thể thao của con họ. Chi tiêu của phụ huynh đối với thể thao của trẻ tăng dần trong sáu năm tiếp theo và đến năm 2014, số tiền trung bình hàng tháng đã tăng lên hơn 30 bảng.

Nhìn vào con số tham gia, trong năm 2008 có khoảng 8 triệu trẻ em Anh chơi bóng đá, trong khi chỉ có 2 triệu trẻ em được ghi danh vào các câu lạc bộ bơi lội và dưới 1 triệu trẻ tập luyện thể thao. Các con số tham gia bóng đá vẫn giữ tương đối ổn định trong 6 năm tiếp theo. Ngược lại, sự tham gia bơi lội gần như tăng gấp đôi, lên gần 4 triệu trẻ em, và có một sự tăng gần như gấp 5 lần trong số trẻ em chơi môn điền kinh.

Đề mẫu số 3:

The graph below shows trends in US meat and poultry consumption.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph đề 3

Bài viết mẫu số 3:

The line graph shows changes in the per capita consumption of beef, pork, broilers and turkey in the United States between 1955 and 2012.

It is noticeable that beef was by far the most popular of the four types of meat for the majority of the 57-year period. However, a considerable rise can be seen in the consumption of broilers, with figures eventually surpassing those for beef.

Between 1955 and 1976, US beef consumption rose from around 60 to a peak of 90 pounds per person per year. During the same period, consumption of broilers also rose, to nearly 30 pounds per person, while the figures for pork fluctuated between 50 and 40 pounds per person. Turkey was by far the least popular meat, with figures below 10 pounds per capita each year.

By 2012, the amount of beef consumed by the average American had plummeted to around 50 pounds, but the consumption of broilers had doubled since the 1970s, to approximately 55 pounds per capita. By contrast, there were no significant changes in the trends for pork and turkey consumption over the period as a whole.

Biểu đồ đường cho thấy những thay đổi trong tiêu thụ thịt bò, thịt heo, gà thịt và gà tây trên bình quân đầu người tại Hoa Kỳ từ năm 1955 đến năm 2012.

Điều đáng chú ý là thịt bò là loại phổ biến nhất trong bốn loại thịt trong phần lớn thời gian 57 năm. Tuy nhiên, có một sự gia tăng đáng kể có thể được nhìn thấy trong việc tiêu thụ gà thịt, với con số cuối cùng vượt qua thịt bò.

Giữa năm 1955 và 1976, tiêu thụ thịt bò của Mỹ tăng từ khoảng 60 lên mức cao nhất là 90 pounds/ người/ năm. Trong cùng thời gian đó, tiêu thụ gà thịt cũng tăng lên, gần 30 pounds/ người, trong khi con số cho thịt heo dao động từ đến 40 pounds/ người. Gà tây là loại thịt phổ biến nhất, với con số dưới 10 pounds bình quân đầu người mỗi năm.

Đến năm 2012 lượng thịt bò tiêu thụ bởi người Mỹ trung bình đã giảm xuống còn khoảng 50 pounds, nhưng tiêu thụ gà thịt đã tăng gấp đôi kể từ những năm 1970 lên khoảng 55 pounds bình quân đầu người. Ngược lại, không có thay đổi đáng kể nào trong xu hướng tiêu thụ thịt lợn và gà tây trong toàn bộ giai đoạn này.

Bài viết mẫu cho dạng Pie Chart trong IELTS Writing Task 1

Đề mẫu số 1:

The pie charts below compare water usage in San Diego, California and the rest of the world.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Pie Chart Đề 1

Bài viết mẫu số 1:

The pie charts give information about the water used for residential, industrial and agricultural purposes in San Diego County, California, and the world as a whole.

It is noticeable that more water is consumed by homes than by industry or agriculture in the two American regions. By contrast, agriculture accounts for the vast majority of water used worldwide.

In San Diego County and California State, residential water consumption accounts for 60% and 39% of total water usage. By contrast, a mere 8% of the water used globally goes to homes. The opposite trend can be seen when we look at water consumption for agriculture. This accounts for a massive 69% of global water use, but only 17% and 28% of water usage in San Diego and California respectively.

Such dramatic differences are not seen when we compare the figures for industrial water use. The same proportion of water (23%) is used by industry in San Diego and worldwide, while the figure for California is 10% higher, at 33%.

(168 words)

Các biểu đồ hình tròn cung cấp thông tin về nước được sử dụng cho mục đích dân cư, công nghiệp và nông nghiệp ở San Diego County , California và cả thế giới nói chung.

Điều đáng chú ý là nước được tiêu thụ nhiều hơn bởi các hộ gia đình hơn là ngành công nghiệp hoặc nông nghiệp ở hai khu vực nước Mỹ. Ngược lại, nông nghiệp chiếm phần lớn lượng nước được sử dụng trên toàn thế giới.

Tại Bang San Diego County và California, mức tiêu thụ nước sinh hoạt chiếm 60% và 39% tổng lượng nước sử dụng. Ngược lại, chỉ có 8% lượng nước được sử dụng trên toàn cầu dành cho sinh hoạt. Xu hướng ngược lại có thể được nhìn thấy khi chúng ta nhìn vào sự tiêu thụ nước cho nông nghiệp. Nó chiếm ͙ lượng lớn 69% lượng nước sử dụng toàn cầu, nhưng chỉ có 17% và 28% lượng nước sử dụng ở San Diego và California lần lượt.

Sự khác biệt đáng kể này không được thấy khi so sánh các số liệu về sử dụng nước công nghiệp. Phần trăm tương tự của nước (23%) được sử dụng bởi ngành công nghiệp ở San Diego và trên toàn thế giới, trong khi con số cho California cao hơn 10%, ở mức 33%.

Đề thi mẫu số 2

The charts below give information on the ages of the populations of Yemen and Italy in 2000 and projections for 2050.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Pie Chart Đề 2

Bài viết mẫu số 2

The pie charts compare the proportions of people falling into three distinct age groups in Yemenand Italy in two  different years.

It is clear that Italy had the older population in the year 2000, and that the same is predicted for the year 2050. The populations of both countries are expected to age over the fifty-year period.

In the year 2000, just over half of the population of Yemen was aged 14 or under, while most Italians (61.6%) fell into the 15 to 59 age group, and only 14.3% were children under 15 years of age. People aged 60 or over accounted for almost a quarter of the Italian population, but only 3.6% of the inhabitants of Yemen.

By 2050, the proportion of children under 15 is predicted to drop in both countries, most noticeably in Yemen where the figure is expected to fall by 13.1%. On the other hand, the figures for

elderly people are expected to rise, by 2.1% in Yemen and a massive 18.2% in Italy. Finally, it is anticipated that the 15 to 59 age group will grow by around 10% in Yemen, but shrink by around 15% in Italy.

Các biểu đồ hình tròn so sánh tỷ lệ người rơi vào ba nhóm độ tuổi khác biệt ở Yemen và Ý trong hai năm khác nhau.

Rõ ràng là Ý có dân số già hơn trong năm 2000 và điều tương tự cũng được dự đoán cho năm 2050. Dân số của cả hai quốc gia được dự kiến sẽ già đi trong khoảng thời gian 50 năm.

Trong năm 2000 chỉ hơn một nửa dân số Yemen là 14 tuổi hoặc thấp hơn, trong khi hầu hết người Ý (61.6%) rơi vào nhóm tuổi 15 đến 59, và chỉ có 14,3% là trẻ em dưới 15 tuổi. Những người từ 60 tuổi trở lên chiếm gần một phần tư dân số Ý, nhưng chỉ có 3,6% là dân số của Yemen.

Đến năm 2050 phần trăm tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi được dự đoán sẽ giảm ở cả hai quốc gia, đáng chú ý nhất ở Yemen, nơi con số này dự kiến sẽ giảm 13,1%. Mặt khác, số liệu cho người cao tuổi được dự đoán sẽ tăng, khoảng 2,1% ở Yemen và rất lớn 18,2% ở Ý. Cuối cùng, người ta dự đoán rằng nhóm tuổi từ 15 đến 59 sẽ tăng khoảng 10% ở Yemen, nhưng giảm khoảng 15% ở Ý.

Đề thi mẫu số 3

The charts below show the results of a questionnaire that asked visitors to the Parkway Hotel how they rated the hotel’s customer service. The same questionnaire was given to 100 guests in the years 2005 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Pie Chart đề 3

Bài viết mẫu số 3

The pie charts compare visitors’ responses to a survey about customer service at the Parkway Hotel in 2005 and in 2010.

It is clear that overall customer satisfaction increased considerably from 2005 to 2010. While most hotel guests rated customer service as satisfactory or poor in 2005, a clear majority described the hotel’s service as good or excellent in 2010.

Looking at the positive responses first, in 2005 only 5% of the hotel’s visitors rated its customer service as excellent, but this figure rose to 28% in 2010. Furthermore, while only 14% of guests

described customer service in the hotel as good in 2005, almost three times as many people gave this rating five years later.

With regard to negative feedback, the proportion of guests who considered the hotel’s customer service to be poor fell from 21% in 2005 to only 12% in 2010. Similarly, the proportion of people who thought customer service was very poor dropped from 15% to only 4% over the 5-year period. Finally, a fall in the number of ‘satisfactory’ ratings in 2010 reflects the fact that more people gave positive responses to the survey in that year.

Biểu đồ hình tròn so sánh phản hồi của khách hàng khi khảo sát về dịch vụ khách hàng tại khách sạn Parkway vào năm 2005 và năm 2010.

Rõ ràng là sự hài lòng của khách hàng nói chung đã tăng đáng kể từ 2005 đến 2010. Trong khi hầu hết các khách hàng ở khách sạn đánh giá dịch vụ khách hàng là hài lòng hoặc kém vào năm 2005 phần lớn đã mô tả dịch vụ của khách sạn tốt hay xuất sắc trong năm 2010.

Đầu tiên nhìn vào phản ứng tích cực, năm 2005 chỉ có 5% khách hàng của khách sạn đánh giá dịch vụ khách hàng là tuyệt vời, nhưng con số này đã tăng lên 28% trong năm 2010. Hơn nữa,

trong khi chỉ có 14% khách hàng mô tả dịch vụ khách hàng là tốt năm 2005 gần gấp ba lần số người đã đưa ra đánh giá này 5 năm sau đó.

Đối với phản hồi tiêu cực , tỷ lệ phần trăm khách hàng xem xét dịch vụ khách hàng là kém giảm từ 21% năm 2005 xuống còn 12% năm 2010. Tương tự, tỷ lệ phần trăm xem xét dịch vụ khách hàng là rất kém giảm từ 15% xuống chỉ 4% trong giai đoạn 5 năm. Cuối cùng, một sự sụt giảm về số lượng xếp hạng ‘hài lòng’ trong năm 2010 phản ánh thực tế là nhiều người đã trả lời tích cực cho cuộc khảo sát trong năm đó.

Bài mẫu cho dạng Table trong IELTS Writing Task 1

Đề mẫu số 1

The table below shows changes in the numbers of residents cycling to work in different areas of the UK between 2001 and 2011.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table đề số 1

Bài viết mẫu số 1

The table compares the numbers of people who cycled to work in twelve areas of the UK in the years 2001 and 2011.

Overall, the number of UK commuters who traveled to work by bicycle rose considerably over the 10-year period. Inner London had by far the highest number of cycling commuters in both years.

In 2001, well over 43 thousand residents of inner London commuted by bicycle, and this figure rose to more than 106 thousand in 2011, an increase of 144%. By contrast, although outer London had the second highest number of cycling  commuters in each year, the percentage change, at only 45%, was the lowest of the twelve areas shown in the table.

Brighton and Hove saw the second biggest increase (109%) in the number of residents cycling to work, but Bristol was the UK’s second city in terms of total numbers of cycling commuters, with 8,108 in 2001 and 15,768 in 2011. Figures for the other eight areas were below the 10 thousand mark in both years.

Biểu đồ bảng so sánh số lượng người đi xe đạp đi làm ở 12 khu vực của Vương quốc Anh trong những năm 2001 và 2011.

Nhìn chung, số lượng người Anh đi làm bằng xe đạp tăng đáng kể trong khoảng thời gian 10 năm. Nội thành London có số lượng người đi xe đạp cao nhất trong cả 2 năm.

Năm 2001 hơn 43 nghìn cư dân nội thành London đi lại bằng xe đạp, và con số này đã tăng lên hơn 106 nghìn vào năm 2011 tăng 144%.

Ngược lại, mặc dù ngoại thành London có số lượng người đi xe đạp cao thứ hai trong mỗi năm, tỷ lệ phần trăm thay đổi, chỉ 45%, là thấp nhất trong số 12 khu vực được hiển thị trong biểu đồ.

Brighton và Hove nhìn thấy sự tăng lớn thứ hai (109%) về số lượng người đi xe đạp đi làm, nhưng Bristol là thành phố thứ hai của Anh khi nói về tổng số người đi xe đạp, với 8.108 người năm 2001 và 15.768 người vào năm 2011. Các con số cho 8 khu vực còn lại đạt dưới mốc 10.000 trong cả hai năm.

Đề mẫu số 2

The table below shows the amount of waste production (in millions of tonnes) in six different countries over a twenty-year period.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table đề số 2

Bài viết mẫu số 2

The chart compares the amounts of waste that were produced in six countries in the years 1980, 1990 and 2000.

In each of these years, the US produced more waste than Ireland, Japan, Korea, Poland and Portugal combined. It is also noticeable that Korea was the only country that managed to reduce its waste output by the year 2000.

Between 1980 and 2000, waste production in the US rose from 131 to 192 million tonnes, and rising trends were also seen in Japan, Poland and

Portugal. Japan’s waste output increased from 28 to 53 million tonnes, while Poland and Portugal saw waste totals increase from 4 to 6.6 and from 2 to 5 million tonnes respectively.

The trends for Ireland and Korea were noticeably different from those described above. In Ireland, waste production increased more than eightfold, from only 0.6 million tonnes in 1980 to 5 million tonnes in 2000. Korea, by contrast, cut its waste output by 12 million tonnes between 1990 and 2000.

Biểu đồ so sánh lượng chất thải được tạo ra ở 6 quốc gia trong các năm 1980, 1990 và 2000.

Trong mỗi năm, Mỹ thải ra nhiều chất thải hơn Ireland, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan và Bồ Đào Nha cộng lại. Cũng cần lưu ý rằng Hàn Quốc là quốc gia duy nhất đã cố gắng giảm sản lượng rác thải vào năm 2000.

Từ năm 1980 đến năm 2000, sản lượng chất thải ở Mỹ đã tăng từ 131 lên 192 triệu tấn, và xu hướng gia tăng cũng được nhìn thấy ở Nhật Bản, Ba Lan và Bồ Đào Nha. Sản lượng chất thải của Nhật Bản tăng từ 28 lên 53 triệu tấn, trong khi Ba Lan và Bồ Đào Nha chứng kiến tổng lượng chất thải tăng lần lượt từ 4 lên 6,6 và từ 2 đến 5 triệu tấn.

Xu hướng của Ireland và Hàn Quốc khác biệt đáng kể so với những xu hướng được mô tả ở trên. Tại Ireland, sản lượng chất thải tăng hơn 8 lần, từ chỉ 0,6 triệu tấn năm 1980 lên 5 triệu tấn năm 2000. Ngược lại, Hàn Quốc lại cắt giảm sản lượng chất thải của nó tăng 12 triệu tấn từ năm 1990 đến năm 2000.

Đề mẫu số 3

The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002. Percentage of national consumer expenditure by category – 2002

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table đề số 3

Bài viết mẫu số 3

The table shows percentages of consumer expenditure for three categories of products and services in five countries in 2002.

It is clear that the largest proportion of consumer spending in each country went on food, drinks and tobacco. On the other hand, the leisure/education category has the lowest percentages in the table.

Out of the five countries, consumer spending on food, drinks and tobacco was noticeably higher in Turkey, at 32.14%, and Ireland, at nearly 29%.

The proportion of spending on leisure and education was also highest in Turkey, at 4.35%, while expenditure on clothing and footwear was significantly higher in Italy, at 9%, than in any of the other countries.

It can be seen that Sweden had the lowest percentages of national consumer expenditure for food/drinks/tobacco and for clothing/footwear, at nearly 16% and just over 5% respectively. Spain had slightly higher figures for these categories, but the lowest figure for leisure/education, at only 1.98%.

Bảng này cho thấy tỷ lệ phần trăm chi tiêu của người tiêu dùng cho ba loại sản phẩm và dịch vụ ở năm quốc gia vào năm 2002.

Rõ ràng là tỷ lệ chi tiêu lớn nhất của người tiêu dùng ở mỗi quốc gia dành cho thực phẩm, đồ uống và thuốc lá. Mặt khác, danh mục giải trí / giáo dục có tỷ lệ phần trăm thấp nhất trong bảng.

Trong số năm quốc gia, chi tiêu của người tiêu dùng cho thực phẩm, đồ uống và thuốc lá cao hơn đáng kể ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức 32,14% và Ireland, ở mức gần 29%.

Tỷ lệ chi tiêu cho giải trí và giáo dục cũng cao nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức 4,35%, trong khi chi tiêu cho quần áo và giày dép cao hơn đáng kể ở Ý, ở mức 9%, so với bất kỳ các quốc gia khác.

Có thể thấy rằng Thụy Điển có tỷ lệ chi tiêu tiêu dùng quốc gia cho thực phẩm / đồ uống / thuốc lá và quần áo / giày dép thấp nhất, lần lượt là gần 16% và chỉ hơn 5%. Tây Ban Nha có số liệu cao hơn một chút cho các danh mục này, nhưng con số thấp nhất cho giải trí / giáo dục, chỉ 1,98%

Bài mẫu cho dạng Bar Chart trong IELTS Writing Task 1

Đề mẫu số 1

The chart below shows the total number of minutes (in billions) of telephone calls in the UK, divided into three categories, from 1995-2002.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu dạng Bar Chart IELTS Writing Task 1 đề 1

Bài viết mẫu số 1

The bar chart compares the amount of time spent by people in the UK on three different types of phone call between 1995 and 2002.

It is clear that calls made via local, fixed lines were the most popular type, in terms of overall usage, throughout the period shown. The lowest figures on the chart are for mobile calls, but this category also saw the most dramatic increase in user minutes.

In 1995, people in the UK used fixed lines for a total of just over 70 billion minutes for local calls, and about half of that amount of time for national or international calls. By contrast, mobile phones were only used for around 4 billion minutes. Over the following four years, the figures for all three types of phone call increased steadily.

By 1999, the amount of time spent on local calls using landlines had reached a peak at 90 billion minutes. Subsequently, the figure for this category fell, but the rise in the other two types of phone call continued. In 2002, the number of minutes of national / international landline calls passed 60 billion, while the figure for mobiles rose to around 45 billion minutes.

Biểu đồ thanh so sánh lượng thời gian của người dân ở Vương quốc Anh cho ba loại cuộc gọi điện thoại khác nhau từ năm 1995 đến năm 2002.

Rõ ràng là các cuộc gọi được thực hiện qua các đường dây nội hạt, cố định là loại hình phổ biến nhất, xét về mức độ sử dụng tổng thể, trong suốt thời gian được chỉ ra. Số liệu thấp nhất trên bảng xếp hạng là dành cho cuộc gọi di động, nhưng danh mục này cũng chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể nhất về số phút của người dùng.

Vào năm 1995, người dân ở Anh đã sử dụng đường dây cố định với tổng số chỉ hơn 70 tỷ phút cho các cuộc gọi nội hạt và khoảng một nửa thời lượng đó cho các cuộc gọi trong nước hoặc quốc tế. Ngược lại, điện thoại di động chỉ được sử dụng trong khoảng 4 tỷ phút. Trong bốn năm sau đó, số liệu của cả ba loại cuộc gọi tăng đều đặn.

Đến năm 1999, lượng thời gian dành cho các cuộc gọi nội hạt sử dụng điện thoại cố định đã đạt mức cao nhất là 90 tỷ phút. Sau đó, con số cho danh mục này giảm xuống, nhưng sự gia tăng của hai loại cuộc gọi điện thoại khác vẫn tiếp tục. Năm 2002, số phút của cuộc gọi điện thoại cố định trong nước / quốc tế đã vượt qua con số 60 tỷ, trong khi con số của điện thoại di động đã tăng lên khoảng 45 tỷ phút.

Đề mẫu số 2

The charts below compare the age structure of the populations of France and India in 1984.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu dạng Bar Chart IELTS Writing Task 1 đề 2

Bài viết mẫu số 2

The two charts compare the populations of France and India in terms of age distribution by gender in the year 1984.

It is clear that the population of India was younger than that of France in 1984, with a noticeably larger proportion of people aged under 20. France, on the other hand, had a significantly larger percentage of elderly inhabitants.

In India, close to 14% of people were aged 5 or under, and each five-year age bracket above this contained an increasingly smaller proportion of the population. France’s population, by contrast, was more evenly distributed across the age ranges, with similar figures (around 7% to 8% of all people) for each five-year cohort between the ages of 0 and 40. Somewhere between 10% and 15% of all French people were aged 70 or older, but the equivalent figure for India was only 2%.

Looking more closely at gender, there was a noticeably higher proportion of French women than men in every cohort from age 50 upwards. For example, almost 3% of French 70- to 75-year-olds were women, while just under 2% were men. No significant gender differences can be seen on the Indian population chart.

Hai biểu đồ so sánh dân số của Pháp và Ấn Độ về phân bố tuổi theo giới tính vào năm 1984.

Rõ ràng là dân số của Ấn Độ trẻ hơn của Pháp vào năm 1984, với tỷ lệ dân số dưới 20 tuổi lớn hơn đáng kể. Mặt khác, Pháp có tỷ lệ dân số cao tuổi lớn hơn đáng kể.

Ở Ấn Độ, gần 14% dân số từ 5 tuổi trở xuống, và mỗi độ tuổi 5 tuổi trên đây có tỷ lệ dân số ngày càng nhỏ hơn. Ngược lại, dân số của Pháp được phân bổ đồng đều hơn ở các độ tuổi, với các số liệu tương tự (khoảng 7% đến 8% tổng số người) cho mỗi nhóm 5 năm trong độ tuổi từ 0 đến 40. Có nơi là từ 10% đến 15%. của tất cả người Pháp ở độ tuổi 70 trở lên, nhưng con số tương đương ở Ấn Độ chỉ là 2%.

Xem xét kỹ hơn về giới tính, có một tỷ lệ phụ nữ Pháp cao hơn đáng kể so với nam giới trong mỗi nhóm thuần tập từ 50 tuổi trở lên. Ví dụ, gần 3% người Pháp từ 70 đến 75 tuổi là phụ nữ, trong khi chỉ dưới 2% là nam giới. Không có sự khác biệt đáng kể về giới tính trên biểu đồ dân số Ấn Độ.

Đề thi mẫu số 3

The chart below shows the total number of Olympic medals won by twelve different countries.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu dạng Bar Chart IELTS Writing Task 1 đề 3

Bài viết mẫu số 3

The bar chart compares twelve countries in terms of the overall number of medals that they have won at the Olympic Games.

It is clear that the USA is by far the most successful Olympic medal winning nation. It is also noticeable that the figures for gold, silver and bronze medals won by any particular country tend to be fairly similar.

The USA has won a total of around 2,300 Olympic medals, including approximately 900 gold medals, 750 silver and 650 bronze. In second place on the all-time medals chart is the Soviet Union, with just over 1,000 medals. Again, the number of gold medals won by this country is slightly higher than the number of silver or bronze medals.

Only four other countries – the UK, France, Germany and Italy – have won more than 500 Olympic medals, all with similar proportions of each medal color. Apart from the USA and the Soviet Union, China is the only other country with a noticeably higher proportion of gold medals (about 200) compared to silver and bronze (about 100 each).

Biểu đồ thanh so sánh mười hai quốc gia về tổng số huy chương mà họ đã giành được tại Thế vận hội.

Rõ ràng rằng Mỹ là quốc gia giành được huy chương Olympic thành công nhất cho đến nay. Cũng có thể nhận thấy rằng số lượng huy chương vàng, bạc và đồng mà bất kỳ quốc gia cụ thể nào giành được có xu hướng tương đối giống nhau.

Mỹ đã giành được tổng cộng khoảng 2.300 huy chương Olympic, trong đó có khoảng 900 huy chương vàng, 750 bạc và 650 đồng. Ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng huy chương mọi thời đại là Liên Xô, với chỉ hơn 1.000 huy chương. Một lần nữa, số lượng huy chương vàng mà quốc gia này giành được lại nhỉnh hơn một chút so với số huy chương bạc hoặc đồng.

Chỉ có bốn quốc gia khác – Anh, Pháp, Đức và Ý – đã giành được hơn 500 huy chương Olympic, tất cả đều có tỷ lệ tương tự của mỗi màu huy chương. Ngoài Mỹ và Liên Xô, Trung Quốc là quốc gia duy nhất có tỷ lệ huy chương vàng cao hơn đáng kể (khoảng 200) so với bạc và đồng (khoảng 100 mỗi người).

Bài mẫu cho dạng Mix Chart trong IELTS Writing Task 1

Đề mẫu số 1

The chart below shows the results of a survey of people who visited four types of tourist attraction in Britain in the year 1999.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu dạng Mix Chart IELTS Writing Task 1 đề 1

Bài viết mẫu số 1

The pie chart compares figures for visitors to four categories of tourist attraction and to five different theme parks in Britain in 1999.

It is clear that theme parks and museums / galleries were the two most popular types of tourist attraction in that year. Blackpool Pleasure Beach received by far the highest proportion of visitors in the theme park sector.

Looking at the information in more detail, we can see that 38% of the surveyed visitors went to a theme park, and 37% of them went to a museum or gallery. By contrast, historic houses and monuments were visited by only 16% of the sample, while wildlife parks and zoos were the least popular of the four types of tourist attraction, with only 9% of visitors.

In the theme park sector, almost half of the people surveyed (47%) had been to Blackpool Pleasure Beach. Alton Towers was the second most popular amusement park, with 17% of the sample, followed by Pleasureland in Southport, with 16%. Finally, Chessington World of Adventures and Legoland Windsor had each welcomed 10% of the surveyed visitors.

Biểu đồ hình tròn so sánh số liệu về số lượng du khách theo bốn hạng mục thu hút khách du lịch và năm công viên giải trí khác nhau ở Anh vào năm 1999.

Rõ ràng là công viên giải trí và bảo tàng / phòng trưng bày là hai loại hình thu hút khách du lịch nhiều nhất trong năm đó. Bãi biển Blackpool Pleasure cho đến nay nhận được tỷ lệ du khách cao nhất trong lĩnh vực công viên giải trí.

Xem xét thông tin chi tiết hơn, chúng ta có thể thấy rằng 38% du khách được khảo sát đã đến công viên giải trí và 37% trong số họ đã đến bảo tàng hoặc phòng trưng bày. Ngược lại, các ngôi nhà và di tích lịch sử chỉ được 16% số người đến thăm, trong khi các công viên và vườn thú hoang dã là nơi ít phổ biến nhất trong bốn loại hình thu hút khách du lịch, với chỉ 9% du khách.

Trong lĩnh vực công viên giải trí, gần một nửa số người được khảo sát (47%) đã từng đến Bãi biển thú vui Blackpool. Alton Towers là công viên giải trí phổ biến thứ hai, với 17% mẫu, tiếp theo là Pleasureland ở Southport, với 16%. Cuối cùng, Chessington World of Adventures và Legoland Windsor đều đã chào đón 10% khách tham quan được khảo sát.

Đề thi mẫu số 2

The climograph below shows average monthly temperatures and rainfall in the city of Kolkata.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu dạng Mix Chart IELTS Writing Task 1 đề 2

Bài viết mẫu số 2

The chart compares average figures for temperature and precipitation over the course of a calendar year in Kolkata.

It is noticeable that monthly figures for precipitation in Kolkata vary considerably, whereas monthly temperatures remain relatively stable. Rainfall is highest from July to August, while temperatures are highest in April and May.

Between the months of January and May, average temperatures in Kolkata rise from their lowest point at around 20°C to a peak of just over 30°C. Average rainfall in the city also rises over the same period, from approximately 20mm of rain in January to 100mm in May.

While temperatures stay roughly the same for the next four months, the amount of rainfall more than doubles between May and June. Figures for precipitation remain above 250mm from June to September, peaking at around 330mm in July. The final three months of the year see a dramatic fall in precipitation, to a low of about 10mm in December, and a steady drop in temperatures back to the January average.

Biểu đồ so sánh các số liệu trung bình về nhiệt độ và lượng mưa trong suốt một năm dương lịch ở Kolkata.

Đáng chú ý là số liệu hàng tháng về lượng mưa ở Kolkata thay đổi đáng kể, trong khi nhiệt độ hàng tháng vẫn tương đối ổn định. Lượng mưa cao nhất từ ​​tháng 7 đến tháng 8, trong khi nhiệt độ cao nhất vào tháng 4 và tháng 5.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5, nhiệt độ trung bình ở Kolkata tăng từ điểm thấp nhất vào khoảng 20 ° C lên mức cao nhất chỉ hơn 30 ° C. Lượng mưa trung bình tại thành phố cũng tăng so với cùng kỳ, từ lượng mưa xấp xỉ 20mm vào tháng Giêng lên 100mm vào tháng Năm.

Trong khi nhiệt độ giữ nguyên trong bốn tháng tới, lượng mưa tăng hơn gấp đôi trong khoảng thời gian từ tháng Năm đến tháng Sáu. Các số liệu về lượng mưa vẫn trên 250mm từ tháng 6 đến tháng 9, đạt đỉnh khoảng 330mm vào tháng 7. Ba tháng cuối năm lượng mưa giảm đáng kể, xuống mức thấp nhất khoảng 10mm vào tháng 12 và nhiệt độ giảm ổn định trở lại mức trung bình tháng Giêng.

Đề mẫu số 3

The charts below show reasons for travel and the main issues for the traveling public in the US in 2009.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu dạng Mix Chart IELTS Writing Task 1 đề 3

Bài viết mẫu số 3

The bar chart and pie chart give information about why US residents traveled and what travel problems they experienced in the year 2009.

It is clear that the principal reason why Americans traveled in 2009 was to commute to and from work. In the same year, the primary concern of Americans, with regard to the trips they made, was the cost of traveling.

Looking more closely at the bar chart, we can see that 49% of the trips made by Americans in 2009 were for the purpose of commuting. By contrast, only 6% of trips were visits to friends or relatives, and one in ten trips were for social or recreational reasons. Shopping was cited as the reason for 16% of all travel, while unspecific ‘personal reasons’ accounted for the remaining 19%.

According to the pie chart, price was the key consideration for 36% of American travelers. Almost one in five people cited safety as their foremost travel concern, while aggressive driving and highway congestion were the main issues for 17% and 14% of the traveling public. Finally, a total of 14% of those surveyed thought that access to public transport or space for pedestrians were the most important travel issues.

Biểu đồ thanh và biểu đồ hình tròn cung cấp thông tin về lý do tại sao cư dân Hoa Kỳ đi du lịch và những vấn đề đi lại mà họ gặp phải trong năm 2009.

Rõ ràng là lý do chính khiến người Mỹ đi du lịch vào năm 2009 là để đi làm và đi làm. Trong cùng năm đó, mối quan tâm hàng đầu của người Mỹ đối với các chuyến đi mà họ đã thực hiện, là chi phí đi lại.

Nhìn kỹ hơn vào biểu đồ thanh, chúng ta có thể thấy rằng 49% các chuyến đi của người Mỹ trong năm 2009 là nhằm mục đích đi lại. Ngược lại, chỉ 6% các chuyến đi là thăm bạn bè hoặc người thân và 1/10 chuyến đi là vì lý do xã hội hoặc giải trí. Mua sắm được coi là lý do cho 16% tổng số chuyến du lịch, trong khi “lý do cá nhân” không cụ thể chiếm 19% còn lại.

Theo biểu đồ hình tròn, giá cả là yếu tố quan trọng đối với 36% khách du lịch Mỹ. Gần 1/5 số người cho rằng an toàn là mối quan tâm hàng đầu khi đi lại của họ, trong khi việc lái xe quá khích và tắc nghẽn đường cao tốc là những vấn đề chính đối với 17% và 14% công chúng đi du lịch. Cuối cùng, tổng cộng 14% những người được khảo sát cho rằng khả năng tiếp cận phương tiện giao thông công cộng hoặc không gian dành cho người đi bộ là những vấn đề đi lại quan trọng nhất.

Bài mẫu dạng bài Process trong IELTS Writing Task 1

Đề mẫu số 1

The diagram below shows the life cycle of a salmon, from egg to adult fish.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu dạng Process IELTS Writing Task 1 đề 1

Bài viết mẫu số 1

The diagram illustrates the stages in the life of the salmon, from birth to maturity.

It is clear that there are six* main stages as the salmon develops from egg to mature adult. We can also see that salmon spend time in three distinct locations during the cycle, moving from river to estuary to ocean and then back upstream.

Salmon begin their lives in rivers where the adult fish lay and incubate their eggs. After emerging from eggs, the young salmon spend the next stage of their lives being reared in freshwater areas. Then, at some point in their development, the fish swim downstream to river estuaries where rearing continues.

Following the estuary rearing period, the maturing salmon migrate to the ocean, where they eventually become fully grown adults. Finally, the adult fish travel back upstream to spawning areas of rivers; here they reproduce and lay their eggs, and the life cycle begins anew.

Sơ đồ minh họa các giai đoạn trong cuộc đời của cá hồi, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành.

Rõ ràng là có sáu * giai đoạn chính khi cá hồi phát triển từ trứng đến khi trưởng thành. Chúng ta cũng có thể thấy rằng cá hồi dành thời gian ở ba địa điểm khác nhau trong chu kỳ, di chuyển từ sông đến cửa sông đến đại dương và sau đó quay trở lại thượng nguồn.

Cá hồi bắt đầu cuộc sống của chúng ở những con sông nơi cá trưởng thành đẻ và ấp trứng của chúng. Sau khi trồi ra khỏi trứng, cá hồi con trải qua giai đoạn tiếp theo của cuộc đời chúng được nuôi trong các khu vực nước ngọt. Sau đó, tại một thời điểm nào đó trong quá trình phát triển của chúng, cá bơi về phía hạ lưu đến các cửa sông để tiếp tục nuôi.

Sau thời gian nuôi dưỡng ở cửa sông, những con cá hồi trưởng thành di cư đến đại dương, nơi chúng cuối cùng trở thành những con trưởng thành hoàn toàn. Cuối cùng, cá trưởng thành đi ngược dòng lên các khu vực sinh sản của sông; ở đây chúng sinh sản và đẻ trứng, và vòng đời bắt đầu lại.

Đề thi mẫu số 2

The diagram below shows the water cycle, which is the continuous movement of water on, above and below the surface of the Earth.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu dạng Process IELTS Writing Task 1 đề 2

Bài viết mẫu số 2

The picture illustrates the way in which water passes from ocean to air to land during the natural process known as the water cycle.

Three main stages are shown on the diagram. Ocean water evaporates, falls as rain, and eventually runs back into the oceans again.

Beginning at the evaporation stage, we can see that 80% of water vapor in the air comes from the oceans. Heat from the sun causes water to evaporate, and water vapor condenses to form clouds. At the second stage, labeled ‘precipitation’ on the diagram, water falls as rain or snow.

At the third stage in the cycle, rainwater may take various paths. Some of it may fall into lakes or return to the oceans via ‘surface runoff’. Otherwise, rainwater may filter through the ground, reaching the impervious layer of the earth. Salt water intrusion is shown to take place just before groundwater passes into the oceans to complete the cycle.

Hình ảnh minh họa cách thức mà nước đi từ đại dương sang không khí vào đất liền trong quá trình tự nhiên được gọi là vòng tuần hoàn của nước.

Ba giai đoạn chính được hiển thị trên sơ đồ. Nước đại dương bốc hơi, rơi xuống dưới dạng mưa, và cuối cùng lại chảy vào đại dương một lần nữa.

Bắt đầu ở giai đoạn bay hơi, chúng ta có thể thấy rằng 80% hơi nước trong không khí đến từ các đại dương. Sức nóng từ mặt trời làm nước bốc hơi và hơi nước ngưng tụ lại tạo thành mây. Ở giai đoạn thứ hai, được gắn nhãn ‘lượng mưa’ trên sơ đồ, nước rơi xuống dưới dạng mưa hoặc tuyết.

Ở giai đoạn thứ ba của chu kỳ, nước mưa có thể đi theo nhiều con đường khác nhau. Một số có thể rơi xuống hồ hoặc quay trở lại đại dương thông qua ‘dòng chảy bề mặt’. Nếu không, nước mưa có thể lọc qua mặt đất, đến lớp không thấm của đất. Sự xâm nhập của nước mặn được chứng minh là diễn ra ngay trước khi nước ngầm đi vào đại dương để hoàn thành chu trình.

Đề mẫu số 3

The diagram below shows how the Australian Bureau of Meteorology collects up-to-the-minute information on the weather in order to produce reliable forecasts.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.

Bài mẫu dạng Process IELTS Writing Task 1 đề 3

Bài viết mẫu số 3

The figure illustrates the process used by the Australian Bureau of Meteorology to forecast the weather.

There are four stages in the process, beginning with the collection of information about the weather. This information is then analyzed, prepared for presentation, and finally broadcast to the public.

Looking at the first and second stages of the process, there are three ways of collecting weather data and three ways of analyzing it. Firstly, incoming information can be received by satellite and presented for analysis as a satellite photo. The same data can also be passed to a radar station and presented on a radar screen or synoptic chart. Secondly, incoming information may be collected directly by radar and analyzed on a radar screen or synoptic chart. Finally, drifting buoys also receive data which can be shown on a synoptic chart.

At the third stage of the process, the weather broadcast is prepared on computers. Finally, it is delivered to the public on television, on the radio, or as a recorded telephone announcement.

Hình minh họa quy trình được Cục Khí tượng Úc sử dụng để dự báo thời tiết.

Có bốn giai đoạn trong quá trình này, bắt đầu bằng việc thu thập thông tin về thời tiết. Thông tin này sau đó được phân tích, chuẩn bị để trình bày và cuối cùng là phát sóng ra công chúng.

Nhìn vào giai đoạn đầu tiên và thứ hai của quá trình, có ba cách thu thập dữ liệu thời tiết và ba cách phân tích nó. Thứ nhất, thông tin đến có thể được vệ tinh nhận và được trình bày để phân tích dưới dạng ảnh vệ tinh. Dữ liệu tương tự cũng có thể được chuyển đến một trạm radar và được trình bày trên màn hình radar hoặc biểu đồ khái quát. Thứ hai, thông tin đến có thể được thu thập trực tiếp bằng radar và phân tích trên màn hình radar hoặc biểu đồ khái quát. Cuối cùng, phao trôi cũng nhận được dữ liệu có thể được hiển thị trên biểu đồ khái quát.

Ở giai đoạn thứ ba của quá trình, chương trình phát sóng thời tiết được chuẩn bị trên máy tính. Cuối cùng, nó được chuyển đến công chúng trên truyền hình, trên đài phát thanh, hoặc dưới dạng một thông báo qua điện thoại được ghi âm.

Bài mẫu dạng bài Map trong IELTS Writing Task 1

Đề thi mẫu số 1

The maps below show the center of a small town called Islip as it is now, and plans for its development.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu dạng Map IELTS Writing Task 1 đề 1

Bài viết mẫu số 1

The diagrams illustrate some proposed changes to the central area of the town of Islip.

It is clear that the principal change to the town will be the construction of a ring road around the center. Various other developments with regard to shops and housing will accompany the building of this road.

Looking at the map of Islip as it is now, we can see that a main road runs through its center from east to west. The second map shows the planned pedestrianization of this road. Traffic will be diverted onto a dual carriageway that will form a ring around the town center.

Currently there is a row of shops along either side of the main road. However, it appears that the shops along the north side of the new pedestrian street will be demolished to make way for a bus station, shopping center, car park and new housing area. The shops along the south side of the street will remain, but it seems that the town’s park will be reduced in size so that more new houses can be built within the ring road.

Các sơ đồ minh họa một số thay đổi được đề xuất đối với khu vực trung tâm của thị trấn Islip.

Rõ ràng là thay đổi chính đối với thị trấn sẽ là xây dựng một đường vành đai xung quanh trung tâm. Nhiều phát triển khác liên quan đến cửa hàng và nhà ở sẽ đi kèm với việc xây dựng con đường này.

Nhìn vào bản đồ Islip hiện tại, chúng ta có thể thấy rằng một con đường chính chạy qua trung tâm của nó từ đông sang tây. Bản đồ thứ hai cho thấy kế hoạch đi bộ của con đường này. Giao thông sẽ được chuyển hướng sang đường hai chiều tạo thành một vòng quanh trung tâm thị trấn.

Hiện tại có một dãy cửa hàng dọc hai bên đường chính. Tuy nhiên, có vẻ như các cửa hàng dọc phía Bắc của phố đi bộ mới sẽ bị phá bỏ để nhường chỗ cho bến xe, trung tâm mua sắm, bãi đỗ xe và khu nhà ở mới. Các cửa hàng dọc theo phía nam của con phố sẽ vẫn còn, nhưng có vẻ như quy mô công viên của thị trấn sẽ được giảm bớt để có thể xây thêm nhiều ngôi nhà mới trong đường vành đai.

Đề mẫu số 2

The map below is of the town of Garlsdon. A new supermarket (S) is planned for the town. The map shows two possible sites for the supermarket.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu dạng Map IELTS Writing Task 1 đề 2

Bài viết mẫu số 2

The map shows two potential locations (S1 and S2) for a new supermarket in a town called Garlsdon.

The main difference between the two sites is that S1 is outside the town, whereas S2 is in the town center. The sites can also be compared in terms of access by road or rail, and their positions relative to three smaller towns.

Looking at the information in more detail, S1 is in the countryside to the north west of Garlsdon, but it is close to the residential area of the town. S2 is also close to the housing area, which surrounds the town center.

There are main roads from Hindon, Bransdon and Cransdon to Garlsdon town center, but this is a no traffic zone, so there would be no access to S2 by car. By contrast, S1 lies on the main road to Hindon, but it would be more difficult to reach from Bransdon and Cransdon. Both supermarket sites are close to the railway that runs through Garlsdon from Hindon to Cransdon.

Bản đồ cho thấy hai vị trí tiềm năng (S1 và S2) cho một siêu thị mới ở một thị trấn có tên Garlsdon.

Sự khác biệt chính giữa hai địa điểm là S1 nằm ngoài thị trấn, trong khi S2 ở trung tâm thị trấn. Các địa điểm cũng có thể được so sánh về khả năng tiếp cận bằng đường bộ hoặc đường sắt, và vị trí của chúng so với ba thị trấn nhỏ hơn.

Nhìn vào thông tin chi tiết hơn, S1 nằm ở vùng nông thôn ở phía tây bắc của Garlsdon, nhưng nó gần với khu dân cư của thị trấn. S2 cũng gần với khu nhà ở bao quanh trung tâm thị trấn.

Có những con đường chính từ Hindon, Bransdon và Cransdon đến trung tâm thị trấn Garlsdon, nhưng đây là khu vực cấm giao thông, vì vậy sẽ không có đường đi đến S2 bằng ô tô. Ngược lại, S1 nằm trên con đường chính đến Hindon, nhưng sẽ khó đi hơn từ Bransdon và Cransdon. Cả hai địa điểm siêu thị đều gần với đường sắt chạy qua Garlsdon từ Hindon đến Cransdon.

Đề mẫu số 3

The two maps below show an island, before and after the construction of some tourist facilities.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu dạng Map IELTS Writing Task 1 đề 3

Bài viết mẫu số 3

Firstly, it can be clearly seen that the vast majority of the island area was almost unused. Since it has only a small beach on its western part and some trees planted on both sides of the island. However, the central zone of the island was merely free.

On the other hand, numerous facilities were built later. First of all, a reception was constructed in the heart of the central region. This reception was connected to a restaurant in the northern area and the pier in the Southern part by a car truck. In addition, this pier was used for boat trips. Furthermore, many accommodation units were constructed on both sides of the reception with a footpath connecting the units with each other as well as with the reception. Lastly, it’s interesting to mention that the green areas and the beach were unchanged. Nevertheless, the eastern area of the island was not properly used as before.

To conclude, it is noticeable that the island changed to a complete and beautiful touristic place that had many available facilities.

Thứ nhất, có thể thấy rõ rằng phần lớn diện tích đảo hầu như không được sử dụng. Vì nó chỉ có một bãi biển nhỏ ở phía tây của nó và một số cây cối được trồng ở cả hai bên của hòn đảo. Tuy nhiên, khu vực trung tâm của hòn đảo chỉ đơn thuần là miễn phí.

Mặt khác, rất nhiều cơ sở được xây dựng sau đó. Trước hết, một quầy lễ tân được xây dựng ngay giữa trung tâm miền Trung. Lễ tân này được kết nối với một nhà hàng ở khu vực phía Bắc và bến tàu ở khu vực phía Nam bằng một chiếc xe tải. Ngoài ra, bến tàu này đã được sử dụng cho các chuyến đi thuyền. Hơn nữa, nhiều đơn vị lưu trú được xây dựng ở cả hai phía của lễ tân với lối đi bộ nối các phòng với nhau cũng như với lễ tân.

Cuối cùng, điều thú vị là các khu vực cây xanh và bãi biển không thay đổi. Tuy nhiên, khu vực phía đông của hòn đảo không được sử dụng hợp lý như trước đây.

Để kết luận, điều đáng chú ý là hòn đảo đã thay đổi thành một địa điểm du lịch hoàn chỉnh và xinh đẹp với nhiều tiện ích sẵn có.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1

The diagram below shows the development of the cutting tool in the Stone Age.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (28/11/2020)

Bài mẫu dạng Diagram IELTS Writing Task 1

Instruction and sample answer

Phân tích tổng quan

 • Đối tượng: các dụng cụ cắt ở thời Đồ đá
 • Thì động từ: quá khứ đơn

Các khía cạnh cần lựa chọn để báo cáo và so sánh trong bài viết: Biểu đồ miêu tả và so sánh hai dụng cụ cắt. Khi báo cáo, người học cần chú ý các chi tiết sau:

 • Sự khác biệt ở vẻ ngoài: chất liệu, hình dáng tổng thể, độ dài, độ sắc nhọn, các góc cạnh và viền ở từng mặt.
 • Sự khác biệt về hiệu năng: hiệu quả cắt của các công cụ.

Lưu ý:

Khi xử lý các đề bài dạng Biểu đồ, người học không nên phức tạp hóa vấn đề và cố gắng miêu tả từng chi tiết. Thay vào đó, nên tập trung vào miêu tả những chi tiết có ý nghĩa. Những chi tiết có ý nghĩa trong trường hợp này là những đặc tính cho thấy sự tiến hóa và hiệu quả cắt của hai công cụ.

Dàn bài chi tiết

1. Mở bài

Giới thiệu nội dung chính của biểu đồ
Để paraphrase đối tượng chính trong câu mở bài, người học có thể:
• Thay đổi dạng động từ: development “developed” (how the cutting tool in the Stone Age developed)
• Sử dụng từ đồng nghĩa: development “evolution” (sự tiến hóa)

Tổng quan

Khái quát các đặc điểm quan trọng và nổi bật nhất trong biểu đồ
• Chất liệu và độ dài của hai công cụ là tương tự nhau.
• Có những thay đổi về hình dạng và kích thước để cải tiến công cụ cắt.

Lời khuyên

a) Người học có thể liệt kê toàn bộ các sự thay đổi để từ đó khái quát được những điểm nổi bật nhất.

Ví dụ:

• Công cụ A: làm từ đá, dài khoảng 10cm, trông giống một viên đá hình chóp, không có cạnh sắc. Hiệu quả cắt có thể không cao.

• Công cụ B làm từ đá, dài khoảng 10cm, đầu và các cạnh sắc hơn nhiều so với công cụ A. Hiệu quả cắt có thể cao hơn nhiều so với công cụ A.

Từ đó, người học có thể khái quát được các thông tin để đưa vào phần overview.

b) Ngoài ra, người học có thể viết một câu về đặc điểm chung và một câu khái quát về một mặt nào đó của đối tượng miêu tả (changes in terms of…)

2. Thân bài

Chia 2 đoạn văn, mỗi đoạn miêu tả một công cụ và so sánh ngắn gọn với công cụ kia.
• Thân bài 1: Miêu tả Công cụ A và so sánh với Công cụ B (tương đồng & khác biệt)
• Thân bài 2: Miêu tả Công cụ B và so sánh với Công cụ A (tương đồng & khác biệt)

Lời khuyên

Có nhiều cách để chia đoạn, nhưng luôn phải có yếu tố so sánh nếu người học đang hướng tới band 6.0. Còn nếu ở band 5.0, người học có thể miêu tả riêng biệt 2 công cụ.

Bài viết mẫu

The diagram illustrates the evolution of the cutting tool during the period from 1.4 million years ago to 0.8 million years ago in the Stone Age.

It can be seen that a number of upgrades were made in the shape and size of the tool so that it could become a more effective cutting instrument.

1.4 million years ago, the tool was relatively primitive and resembled a natural stone, which suggests that little crafting was done. From the front and side view, Tool A had an oval shape, rough surface and blunt edges, hence presumably the inferior version compared to Tool B.

After 0.6 million years, the tool was upgraded into a spear-shaped instrument with the tip and edges being much sharper. While Tool B was 10 centimeters long – the same length as Tool A, the surface of Tool B was crafted to be smoother and the overall width to be larger. Therefore, these features rendered this version more superior in terms of cutting efficiency.

(167 words)

Biểu đồ minh họa sự tiến hóa của công cụ cắt trong khoảng thời gian từ 1,4 triệu năm trước đến 0,8 triệu năm trước thuộc thời kỳ đồ đá.

Có thể thấy rằng một số nâng cấp đã được thực hiện về hình dạng và kích thước của dụng cụ để nó có thể trở thành một dụng cụ cắt hiệu quả hơn.

Cách đây 1,4 triệu năm, công cụ này tương đối thô sơ và giống đá tự nhiên, điều này cho thấy rằng việc chế tạo thủ công còn ít được thực hiện. Từ mặt trước và mặt bên, Công cụ A có hình bầu dục, bề mặt thô và các cạnh cùn, do đó có lẽ là phiên bản kém hơn so với Công cụ B.

Sau 0,6 triệu năm, công cụ này đã được nâng cấp thành một công cụ hình ngọn giáo với đầu và các cạnh sắc hơn nhiều. Mặc dù Công cụ B dài 10 cm – cùng chiều dài với Công cụ A, nhưng bề mặt của Công cụ B được chế tạo nhẵn hơn và chiều rộng tổng thể lớn hơn. Do đó, các tính năng này làm cho phiên bản này vượt trội hơn về hiệu quả cắt.

 Vocabulary:

 • upgrade (n): cải tiến;
 • a more effective cutting instrument: dụng cụ cắt hiệu quả hơn;
 • primitive (adj): nguyên thủy;
 • to resemble something (v): trông giống cái gì;
 • an oval shape, rough surface and blunt edges: hình ô van, mặt sần sùi và lưỡi cùn;
 • a spear-shaped instrument: dụng cụ có hình ngọn giáo;
 • to render something + adjective: làm cho cái gì có tính chất gì.

Structure:

 1. …, which suggests that S + V: …, điều này cho thấy …

Người học sử dụng cấu trúc này để đưa ra nhận định không chắc chắn về một hiện tượng đã được mô tả trước đó. Lưu ý, trong Writing task 1, người học tránh đưa ra những nhận định chủ quan. Chỉ đưa ra nhận định khi có đầy đủ bằng chứng.

Ví dụ khác với cấu trúc trên: Tool A had sharper tip and edges, which suggests that it is better crafted than tool B.

 1. … the surface of Tool B was crafted to be smoother and the overall width to be larger

Cấu trúc rút gọn: mệnh đề trên có hai vế. Vế đầu tiên đã có đầy đủ chủ ngữ và động từ; vế thứ hai có cấu trúc tương tự. Vì vậy, người học có thể rút gọn động từ của vế thứ hai.

Ví dụ: The surface of Tool B was crafted to be smoother and the overall width of Tool B was crafted to be larger.

Facebook Comments