Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 80: Market (động từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Market (động từ)

– Phiên âm: /ˈmɑːr.kɪt/

– Nghĩa: tiếp thị

– Từ đồng nghĩa: advertise, display, retail

Ví dụ

Their products are very cleverly marketed.
Sản phẩm của họ được tiếp thị một cách thông minh.

It’s a product that will sell if we can find the right way to market it.
Sản phẩm sẽ bán được nếu ta có thể tìm ra phương pháp tiếp thị đúng đắn.

Câu hỏi từ vựng “Market” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments