Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 62: Store (động từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Store (động từ)

– Phiên âm: /stɔːr/

– Nghĩa: cất giữ, lưu trữ

– Từ đồng nghĩa: keep, save, accumulate

Ví dụ:

The data is stored on a hard disk and backed up on a CD.
Dữ liệu được lưu trữ trong một ổ cứng và dự phòng trong một đĩa CD.

Câu hỏi từ vựng Store trong đề thi TOEC

Câu hỏi từ vựng Store trong đề thi TOEC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Đáp án va giải thích câu hỏi Từ Vựng TOEIC Store

Facebook Comments