Tâp hợp các câu dễ sai nhất TOEIC 2019

tập hợp những câu dễ sai nhất

tập hợp những câu dễ sai nhất

Hướng dẫn: Neither of the job candidates – Không có ai trong các ứng viên

tập hợp những câu dễ sai nhất

Hướng dẫn: Sau “Please + V” ta cần một động
từ nguyên mẫu nên câu B là đáp án đúng

tập hợp những câu dễ sai nhất

Hướng dẫn: ta cần một danh từ để làm chủ ngữ
trong câu nên loại câu A và B lần lượt là động
từ chia dạng số ít và quá khứ phân từ (V-ed).
Câu C – attendant vừa là danh từ (người phục
vụ) và tính từ (có mặt) nhưng không mang
nghĩa thích hợp trong ngữ cảnh câu. Câu D là
đáp án đúng

tập hợp những câu dễ sai nhất

Hướng dẫn: Ta cần một danh từ để đứng sau
“brief” và bổ nghĩa cho động từ “issued”. Câu
A và B lần lượt là quá khứ phân từ và hiện tại
phân từ nên không chọn. Câu D vừa là động
từ (phát biểu) vừa là danh từ (tình trạng) nên
có nghĩa không phù hợp. Câu C là đáp án
đúng.

tập hợp những câu dễ sai nhất

Hướng dẫn: Sau mạo từ “the” ta cần một danh
từ để điền vào chỗ trống. Do đó, ta loại câu A,
B và C do lần lượt là động từ nguyên mẫu,
động từ số ít và tính từ. Đáp án đúng là D

tập hợp những câu dễ sai nhất

Hướng dẫn: Ta cần một động từ nguyên mẫu
sau “please” nên loại câu A, B và C do lần
lượt là hiện tại phân từ, quá khứ phân từ và
động từ số ít. Đáp án đúng là D

tập hợp những câu dễ sai nhất

Hướng dẫn: Ta cần một danh từ đứng sau “natural”
nên loại câu A, B và C do lần
lượt là hiện tại phân từ, quá khứ phân từ và
động từ. Đáp án đúng là D

tập hợp những câu dễ sai nhất

Hướng dẫn: Ta cần một danh từ đứng sau “handmade”
để bổ nghĩa, nên loại câu A, C và D do lần
lượt là tính từ, quá khứ phân từ và
trạng từ. Đáp án đúng là B

tập hợp những câu dễ sai nhất

tập hợp những câu dễ sai nhất

Hướng dẫn: Chọn A – It is in sales
a bilingual customer service associate in our sales department starting next month
(một nhân viên dịch vụ khách hàng song ngữ trong bộ phận bán hàng của chúng tôi sẽ bắt đầu vào tháng sau)

tập hợp những câu dễ sai nhất

Hướng dẫn: Chọn C – Fluency in two languages
a bilingual customer service associate
(một nhân viên dịch vụ khách hàng song ngữ)
Bilingual = two languages

Facebook Comments