5 Đặc Điểm Tính Cách Cung Thiên Bình Trong Tiếng Anh

5 Đặc Điểm Tính Cách Cung Thiên Bình Trong Tiếng Anh

Libra /ˈliː.brə/ (September 23 – October 22)
Thiên Bình ( 23 tháng 9 – 22 tháng 10)
Libras are also the kings and queens of compromise, and they like making peace between others.
Thiên Bình là những vị vua và nữ hoàng của sự thỏa hiệp, họ rất thích việc hòa giải.

5 ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH THIÊN BÌNH
Diplomatic (adj) /ˌdɪp.ləˈmæt̬.ɪk/ có tính cách ngoại giao
Libras are natural peacemakers and are experts at being tactful and diplomatic in their relationships and in groups. They choose their words carefully and aim to find common ground with as many people as possible.
Thiên Bình là những nhà hòa giải tự nhiên, những chuyên gia khéo léo và những nhà ngoại giao trong các mối quan hệ cá nhân và tập thể. Họ luôn biết cách lựa lời và hướng đến việc tìm ra điểm chung với càng nhiều người càng tốt.

Fair (adj) /fer/ công bằng
Libras have a strong sense of justice. They want to make sure everyone gets heard, and are passionate about making sure that things are balanced, especially when it comes to group events.

Thiên Bình có ý thức mạnh mẽ về công lý. Họ muốn đảm bảo rằng mọi người đều được lắng nghe và mọi thứ đều được cân bằng, đặc biệt khi nói đến các sự kiện nhóm và tập thể.

Idealistic (adj) /ˌaɪ.diː.əˈlɪs.tɪk/ duy tâm
Libras always prefer to look on the bright side. They see the best in all people in all situations. They have great intentions. They always have high hopes for starting new projects and learning new things.

Thiên Bình là người luôn có cái nhìn tích cực. Họ thấy được những điều tốt đẹp nhất ở mọi người trong mọi tình huống. Họ có những dự định tuyệt vời. Họ hy vọng rất lớn về việc bắt đầu những dự án mới và học hỏi những điều lạ.

Social (adj) /ˈsoʊ.ʃəl/ hòa đồng
They thrive on companionship, and they surround themselves with interesting people that can introduce them to new things. Being social is one of the most fundamental elements of the Libra personality.
Thiên Bình phát triển nhờ vào sự đồng hành và xung quanh họ là những người thú vị có thể mang họ đến với những điều mới mẻ. Hòa đồng là một trong những đặc điểm tính cách cơ bản nhất của Thiên Bình.

Clever (adj) /ˈklev.ɚ/ thông minh
Libras are witty, smart, and excellent conversationalists. They have active imaginations and are quick on their feet, which makes them great company- and great problem solvers.
Thiên Bình là những người hóm hỉnh, thông minh và có khả năng đàm thoại xuất sắc. Họ có trí tưởng tượng tích cực và nhanh nhạy, điều này khiến họ trở thành người đồng hành và giải quyết vấn đề tuyệt vời.

Facebook Comments