BÍ QUYẾT TOEIC – TĂNG ĐIỂM ĐỌC BỀN VỮNG (Phần 3)

tăng điểm đọc bền vững

BÍ QUYẾT TOEIC – TĂNG ĐIỂM ĐỌC BỀN VỮNG
Qua kỹ thuật Đọc Chèn – Đọc Đoán – Đọc Hiểu
1️⃣【Phần có chèn nghĩa】
Cảm ơn bạn vì đã gửi email regarding (liên quan đến) recent purchase (việc mua sắm gần đây) của bạn vào sáng nay. Tôi đã xem qua order ( đơn hàng) bạn placed ( đặt hàng) vào ngày 19 tháng 12 với nội dung một hộp bánh quy socola thay vì một hộp bánh bông lan bơ hạnh nhân. Chúng tôi sincerely apologize (thành thật xin lỗi) cho mistake (sự nhầm lẫn). During (trong suốt) kỳ nghỉ bận dộn, chúng tôi handle (xử lý) một lượng lớn đơn đặt hàng, và những lỗi thông thường.
Như một apology (lời xin lỗi) cho sự nhầm lẫn của chúng tôi, xin hãy giữ hộp bánh bông lan hạnh nhân như là compliments (quà tặng miễn phí). Chúng tôi sẽ gửi cho bạn gói banh qui immediately (ngay lập tức) bằng express delivery shipment (chuyển hàng nhanh) at no cost (miễn phí). Bạn sẽ receive (nhận) package (gói hàng) trong hai đến ba ngày, vào 29 tháng 12 hoặc sướm hơn. Cảm ơn bạn vì patience (sự kiên nhẫn)
2️⃣ 【Phần tự dịch nghĩa】
Cảm ơn bạn vì đã gửi email regarding recent purchase của bạn vào sáng nay. Tôi đã xem qua order bạn placed vào ngày 19 tháng 12 với nội dung một hộp bánh quy socola thay vì một hộp bánh bông lan bơ hạnh nhân. Chúng tôi sincerely apologize cho mistake . During kỳ nghỉ bận dộn, chúng tôi handle một lượng lớn đơn đặt hàng, và những lỗi thông thường.
Như một apology cho sự nhầm lẫn của chúng tôi, xin hãy giữ hộp bánh bông lan hạnh nhân như là compliments. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn gói banh qui immediately bằng express delivery shipment at no cost . Bạn sẽ receive package trong hai đến ba ngày, vào 29 tháng 12 hoặc sớm hơn. Cảm ơn bạn vì patience
3️⃣【 Phần tự đọc hiểu】
Thank you for the e-mail you sent this morning regarding your recent purchase. I have reviewed the order you placed on 19 December and it does indeed show that you ordered a tin of Chocolate Nougat Biscuits and not a tin of Butter Almond Stollen. We sincerely apologize for the mistake. During the busy holiday season, we handle a high volume of orders, and occasionally errors are made.
As an apology for our mistake, please keep the Butter Almond Stollen with our compliments. We will send you a tin of the biscuits immediately, via Locus Package Couriers, and we will mark it as an express delivery shipment at no cost to you. You should receive the package in two to three days, on 29 December or earlier. Thank you for your patience.
4️⃣ 【Câu hỏi ôn tập】
Question 1: For whom does the sender most likely work?
A. A delivery service
B. A specialty foods retailer
C. A greeting card company
D. A manufacturer of packaging materials
Question 2: How does the sender propose to resolve the problem?
A. By sending a replacement product
B. By issuing a refund check
C. By giving a discount on future order
D. By offering to repair a product for free

Facebook Comments