BÍ QUYẾT TOEIC – TĂNG ĐIỂM ĐỌC BỀN VỮNG (Phần 2)

tăng điểm đọc bền vững

BÍ QUYẾT TOEIC – TĂNG ĐIỂM ĐỌC BỀN VỮNG
Qua kỹ thuật Đọc Chèn – Đọc Đoán – Đọc Hiểu
1【Đọc chèn】
·Every department· Mỗi bộ phận trong một tổ chức cần thông tin để· to make business decisions· đưa ra quyết định kinh doanh. ·Marketing professionals· Các chuyên gia tiếp thị đặc biệt ·rely on accurate data· dựa vào dữ liệu chính xác về ·potential customers· khách hàng tiềm năng để đạt được thành công. Trong hội thảo trực tuyến này, Briana Carrera, ·chief financial officer· giám đốc tài chính của Pile One Market Data, giải thích cách ·avoid the pitfalls· tránh những cạm bẫy của việc ·incomplete data· thu thập dữ liệu không đầy đủ và ·provides tips· đưa ra các lời khuyên về những gì bạn nên hỏi ·prospective data provider· nhà cung cấp dữ liệu tiềm năng của ban để đảm bảo rằng hoàn loạt những dữ liệu tiếp theo của bạn leads ·to results you want· dẫn đến kết quả bạn mong muốn.
2【 Đọc đoán nghĩa】
Every department trong một tổ chức cần thông tin để to make business decisions. Marketing professionals đặc biệt rely on accurate data về potential customers để đạt được thành công. Trong hội thảo trực tuyến này, Briana Carrera, chief financial officer của Pile One Market Data, giải thích cách avoid the pitfalls của việc incomplete data thu thập và provides tips về những gì bạn nên hỏi prospective data provider của ban để đảm bảo rằng hoàn loạt những dữ liệu tiếp theo của bạn dẫn đến leads to results you want..
3【 Đọc hiểu】
Every department in an organization need information to make business decisions. Marketing professionals in particular rely on accurate data about potential customers to be successful .In this Webinar, Briana Carrera, chief financial officer of Pile One Market Data , explains how to avoid the pitfalls of acquiring incomplete data and provides tips on what to ask your prospective data provider to ensure that you next patch of data leads to results you want.

Facebook Comments