Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 77: Expectation (danh từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Expectation (danh từ)

– Phiên âm: /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/

– Nghĩa: sự mong đợi, kì vọng

– Từ đồng nghĩa: belief, anticipation, assumption

Ví dụ

I have high expectations for this job.
Tôi có kì vọng cao về công việc này.

We did the project so well – beyond all our expectations.
Chúng ta hoàn thành dự án quá tốt – vượt mọi kì vọng.

Câu hỏi từ vựng “Expectation” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments