Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 55: Biased (tính từ)

Tu Vung TOEIC Day 55 biased

Từ vựng của ngày hôm nay: Biased (tính từ)
– Phiên âm: /ˈbaɪ.əst/
– Nghĩa: thiên vị, bất công
– Từ đồng nghĩa: unfair, partial, one-sided

Ví dụ:
The newspapers gave a very biased report of the meeting.
Cánh báo chỉ đã đưa tin bất công về buổi họp.

Bài tập ôn tập từ vựng

Đáp án và giải thích chi tiết

Facebook Comments