Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 22: Accordingly

Từ Vựng TOEIC Accordingly

Từ vựng của ngày hôm nay: Accordingly (trạng từ)

– Phiên âm: /əˈkɔːr.dɪŋ.li/

– Nghĩa: một cách phù hợp, một cách tương ứng

– Từ đồng nghĩa: properly, appropriately, correspondingly, respectively

Ví dụ:
When we receive your instructions we will act accordingly.
Khi nhận được chỉ đạo, ta sẽ làm theo sao cho phù hợp.

She’s an expert in her field, and is paid accordingly.
Cô ấy là chuyên gia trong ngành, và do đó được trả lương tương ứng.

Bài tập Từ vựng

Câu hỏi

Từ Vựng TOEIC Accordingly bt

Đáp án và giải thích

Từ Vựng TOEIC Accordingly da

Facebook Comments