Từ vựng mô tả về người phụ nữ kiên cường

Xin đặc biệt gửi lời chúc và lời cảm ơn đến với những người Phụ nữ đặc biệt và kiên cường nhất – những người đã và đang chiến đấu trong mùa dịch Covid.

To all resilient women:

You’re Wonderful,

You’re Oustanding,

You’re Marvellous,

You’re Amazing,

You’re Nice!

Lời cảm ơn dành cho những người phụ nữ kiên cường

Từ vựng mô tả sự kiên cường của người phụ nữ

Resilient women /rɪˈzɪl.i.ənt ˈwɪm.ɪn/: những người phụ nữ kiên cường

Resilient Woman

Wonderful /ˈwʌn.də.fəl/: tuyệt diệu

Outstanding /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/: nổi bật

Marvellous /ˈmɑː.vəl.əs/: phi thường

Amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/: tuyệt vời

Nice /naɪs/: tử tế

Facebook Comments