Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Kiểm Toán Thông Dụng Nhất

Bạn đang muốn tìm thêm các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kiểm toán. Thì Halo sẽ gợi ý cho bạn rất nhiều từ vựng và thuật ngữ hay có thể giúp bạn giải đáp được những gì bạn đang tìm kiếm.

Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Kiểm Toán Thông Dụng Nhất

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiếm toán thông dụng nhất

Accounting policy: Chính sách kế toán
Adjusting journal entries (AJEs): Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh
Aged trial balance of accounts receivable : Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ
Audit evidence: Bằng chứng kiểm toán
Audit report: Báo cáo kiểm toán
Audit trail: Dấu vết kiểm toán
Auditing standard: Chuẩn mực kiểm toán
Bank reconciliation: Bảng chỉnh hợp Ngân hàng
Controlled program: Chương trình kiểm soát
Disclosure: Công bố
Documentary evidence: Bằng chứng tài liệu
Expenditure cycle: Chu trình chi phí
Final audit work: Công việc kiểm toán sau ngày kết thúc niên độ
Generally accepted auditing standards (GAAS): Các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến
Integrity: Chính trực
Interim audit work: Công việc kiểm toán trước ngày kết thúc niên độ
Management assertion: Cơ sở dẫn liệu
Measurement: Chính xác (cơ sở dẫn liệu)
Observation evidence: Bằng chứng quan sát
Oral evidence: Bằng chứng phỏng vấn
Organization structure: Cơ cấu tổ chức
Payroll cycle: Chu trình tiền lương
Physical evidence: Bằng chứng vật chất
Production/Conversion cycle: Chu trình sản xuất/chuyển đổi
Random number generators: Chương trình chọn số ngẫu nhiên
Reclassification journal entries (RJEs): Bảng liệt kê các bút toán sắp xếp lại khoản mục
Reconciliation of vendors’ statements: Bảng chỉnh hợp nợ phải trả

Trên đây là một số từ tiếng anh thường được sử dụng nhiều nhất trong ngành kiểm toán. Mong rằng những từ này sẽ bạn hoàn trong công việc và trở nên thuận lợi hơn.

Đừng quên tham gia Group học tiếng Anh để để học thêm nhiều từ vựng về các chủ đề trong giao tiếp nữa nhé. Đừng quên follow Fanpage và Kênh Youtube của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Facebook Comments