148 CẶP TỪ TRÁI NGHĨA HAY XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI TOEIC

148 cặp từ trái nghĩa

Bạn có tự tin với “VỐN LIẾNG” về từ vựng của mình đủ để đương đầu với bài thi TOEIC? Câu hỏi có lẽ khiến bạn bối rối vaajya bạn có liệt kê được khoảng 30 cặp từ trái nghĩa không? Vì Từ đồng nghĩa – trái nghĩa chính là bẫy từ vựng hay gặp nhất cả trong phần đọc lẫn phần nghe của bài thi TOEIC!

Một từ xuất hiện ở bài nghe/ đọc trong khi từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa sẽ xuất hiện trong phần trả lời. Vậy khi này, từ vựng chính là yếu tốt quyết định sự “sống còn” của bạn – đáp án chỉ có thể được tìm ra khi bạn cập nhật ngay 148 cặp từ trái nghĩa này!

148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa 148 cặp từ trái nghĩa

Facebook Comments